اندیشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست


گفتمان (Discourse) واژه ای است که بسط و تغییرات معنایی آن در طول زمان، ارائه تعریفی همه جانبه از آن را ناممکن کرده است. به همین دلیل نوعی ایهام و دوسویگی در استفاده از این واژه در رشته های تخصصی گوناگون تا حدی به چشم می خورد. در نگاه کلی گفتمان ها زبان یا نظامی از بازنمایی ها هستند که به گونه ای اجتماعی مجموعه ای کمابیش منسجم از معانی را درباره حوزه هایی از عناوین و مسائل مهم ایجاد می کنند و به گردش درمی آورند. در گفتمان تلاش می کنیم محیطی جهت آموختن و اندیشیدن مهیا سازیم.